www.flaming-pearl.com


Pekin glass

PEKING  GLASS GUANYIN
Guanyin Pekin glass