www.flaming-pearl.com


China

Wood> Brushpot

Bamboo brushpot carved with figures
wood carving
Bamboo brushpot from a pair
Bamboo Brushpot
                                                       

Metalware> Chinese Bronze

Waterdrooper bird shaped
Bronze vase
bronze censer
Chinese bronze censer with phoenix
                                                       

Pekin glass

PEKING  GLASS GUANYIN
Guanyin Pekin glass