www.flaming-pearl.com


China

Wood> Brushpot

Bamboo brushpot carved with figures
Bamboo Brushpot
wood carving
Bamboo brushpot from a pair
                                                       

Metalware> Chinese Bronze

DRAGON AND FLAMING PEARL
Flaming pearl dragon
Waterdrooper bird shaped
Bronze vase
                                                       

Pekin glass

PEKING  GLASS GUANYIN
Guanyin Pekin glass